tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Chocolate Mini Eggs, But Smaller
"Are They Mini Eggs,"
"No Look They Are Smaller"
" Must Be Mini Mini Eggs"
viết bởi A.E.G 15 Tháng tư, 2010