tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Stratford slang for not too bad
"Yeah, nah mmmbad"
"She was mmmbad"
"How was your weekend?" "Mmmbad"
viết bởi Joel Griffiths 02 Tháng chín, 2008