tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The addition of one month to someone's relationship.
Boy: Whoa already half a year?!
Girl: We have 6 months today. :)
Boy: Happy Monanniversary baby.
viết bởi majik64 11 Tháng năm, 2010