tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Something that is more than the money. Way cool. Supa Fly!!
That cell phone is the money plus five.
viết bởi John Sanders 14 Tháng tám, 2003