tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The lazy way to say Millionaire
Yo that kid is a moneynaire
viết bởi Ph.D - Player Hater Degree 26 Tháng năm, 2010