tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
someone who drank alot of Hot Damm
Mookawooka Drank alot of Hot Dam Last night and wants a Hot Pastrami Melt
viết bởi Anonymous 05 Tháng mười một, 2003