tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The shadow on the ground left by the shape of a man's testicles below his anus
man: 'Hey honey! Look at my Moon Dice"

Women: "John, the kids are watching"
viết bởi Gondor 06 Tháng tư, 2012