tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
to be in a bad/depressed mood
John: Dude monday mornings always give me seriously bad MorningFunk
viết bởi MorningFunker 17 Tháng mười, 2011