tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A Morrisa is a intelligent, artistic, attractive girl or woman.
damn, i wish i could be like that Morrisa.
shit man, i wish my girl friend was a Morrisa.
viết bởi that one creepy guy 04 Tháng tư, 2008

Words related to Morrisa

artistic attractive girl intelligent morrissa woman