tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
n. and intj. African for "penis"; a penis
I have a giant motombo
viết bởi shaqualooloo 15 Tháng ba, 2005