tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
verb: to pull a mottramite. to miss three times in a row in a match of hockey.
Benny:aww geez jonnyz pulled a mottramite again!!
viết bởi bubblethetardedfish 13 Tháng tư, 2004