tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Gay and Ugly
Dude 1: "Yo he's so ugly"
Dude 2: "Yeah, what a mouton."
viết bởi RegisKidLOL 09 Tháng một, 2012