tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
When you get your girl to secretly give you a blowjob in the movie theater.
Dude, I got my girlfriend to do a Movie-blow on me! SUCCESS!
viết bởi schlongmaster999 15 Tháng sáu, 2011