tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Being a Grandma ; A tall black guy : Nipple rubber
Hey, you're a mozerati!
viết bởi Jesse Grandma Lover 12 Tháng tư, 2007

Words related to Mozerati

black man cheese grandma nanny