tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When you flip someone off and say FUCK YOU at the same time.
viết bởi The Squid 20 Tháng ba, 2003
10 23
 
2.
Trippin' wit yo' homies.
"I'm just chillin', killin' multimedian'
viết bởi Mr Psycho T 28 Tháng tư, 2005
5 20