tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A slang term for a hot woman, sort of like man eater. So hot she kills you.
Damn she's a murderess!
viết bởi dodgecharger 19 Tháng mười, 2008