tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1. Adjective describing one who mother sucks
2. Shitty
This is a mutha-sukkin place
viết bởi Revm7r 27 Tháng hai, 2003