tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Acronym: Niggers do nigger things
"Man, some black guy robbed my house and he's denying everything even though everyone saw him do it."
"That sucks man, NDNT, I guess."
viết bởi SteveMiller123 05 Tháng một, 2014