tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Nigger
Rig
on
the
Down
Low
I NRotDL'd that fence because that guy next door peed on it!
viết bởi iz jakey 24 Tháng chín, 2009

Words related to NRotDL

ass hair black paris hilton pee rig