tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
New York For Life
Yankees Crush Red Sox, 22-1
June 20, 2000
NYFL
viết bởi NYFL 10 Tháng tư, 2010