tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
No you fuck off!

A come back to 'Fuck off'
Neo: Fuck off!
Mr. Smith: NYFO!
Neo: Blast you!
viết bởi JellyingPuff 29 Tháng mười, 2011