tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
The definiton of the word "nabatian" is rock candy.
Me: Yo, you want some nabatian?
You: Nah, it gets stuck in my teeth.
viết bởi sefardijewsarecooltoo 14 Tháng tư, 2011