tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A loud shout generaly used before a drunken fight
U spilled my pint!...
so what?...
Nakinakinaki
viết bởi Phillip Batchelor 14 Tháng một, 2004