tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Noun. When someone has both male and female genitalia.
Ted: Dude, I want to fuck Lady Gaga!
Dan: Bro, she's got a nanerpuss...
Ted: No WAY!
viết bởi Monomona 12 Tháng sáu, 2010