tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Originated in Enfield, London from college student MJ. Nangalicious is the combination of the word 'nang' and sexy.
"That car is nangalicious"
viết bởi Quadrixx 02 Tháng năm, 2005