tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
N-Angler. Dark skinned fisherman. Negroanglish. Dangler and tangler. African angler. African-American slang nang.
Look at the fish that NANGLER just reeled in.
viết bởi KingNangler 02 Tháng bảy, 2012