tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
When a person masterbates before going to bed to help them fall asleep.
Jimmy was having trouble falling asleep, so he napturbated (masterbated) to help him fall asleep.
viết bởi boozecean 09 Tháng năm, 2009

Words related to Napturbate

bed jerking off masterbate nap sleep