tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
2 or more people with the name Narkaus.
Thats just to many Narkauses in one room.

-don't you mean Narki?
viết bởi truth-tella 25 Tháng năm, 2008