tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Means A nasty rude person
Get out my way nasy bird
viết bởi Courtney 07 Tháng tư, 2005