tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
It's a slang to call someone who's cute, pretty and petite.
Hey look at that chick, she is so Nawwar !
viết bởi ilyhaha 28 Tháng một, 2012