tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An alien that occasionally appears in Strong Bad cartoons.
Go away, Nebulon. We don't like your style.
viết bởi FunkyCheese 14 Tháng tư, 2004