tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Never ending excusiating virtual error
Dude i just got a neeve!
viết bởi Stolp 05 Tháng năm, 2009
 
2.
The dreamboat of Millions.
That George Clooney is such a Neeve!
viết bởi yogurtville 04 Tháng hai, 2010