tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Nefz is a type of person who seems to be pretty much good at everything.
Boy: Wow that dude is so nefz
Girl: Yeah I wish I could be a nefz!
viết bởi nefika 26 Tháng năm, 2009