tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
An anime character copyright to Steph "Sute" Roman. Non for you, B17CH35!!
I am drawing picture. This has Neko Roomaji in it 'cuz I can draw it. If you do, I can sue your ass ^_^ not really though ;D WEENK
viết bởi Sute 25 Tháng tư, 2005