tìm từ bất kỳ, như là blowjob:
 
1.
The act of fabricating an online girlfriend to impress people.
Nero's girlfriend Ataraxia was made by him out of Neraxia.
viết bởi EatDirtFartDust 09 Tháng mười hai, 2008