tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When a man shits his pants after participating in anal sex and has reached his climax.
We need to slow down! I'm about to Neuburg!
viết bởi Molly Mason 15 Tháng sáu, 2011