tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Another way of saying "Nigger Digger". A woman who dates with black men.
Fuck you niga diga! You fucked all of them nigas in that club!
viết bởi fuckyouasshole!!!!!!!!!!!!!!!! 28 Tháng tư, 2010