tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A Gay Ass Motha Fuckin nigga
R. Kelly's a fuckin nigga fruit
viết bởi JIB GOD 13 Tháng tám, 2008