tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When a dirty ass black person shanks you with their long nigger fingers.
"Dude! That Portch monkey just Nigger Shanked me!"
viết bởi omgxitsxurmomx 28 Tháng tư, 2010