tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A racial slur referring to marijuna/marijuana kush
Evertime I see swag team they smell like nigger grass

Yo wassup homie, you wanna puff on some of that nigger grass?
viết bởi rubeyswag 16 Tháng tám, 2011