tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When Nicki Minaj gives you a boner.
Man1: Hey looks it Nicki Minaj's new video

Man2: Aww now i have a nightmare boner
viết bởi sleepydude2 23 Tháng một, 2012