tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Any awesome girl who doesn't act like a slut and has decent taste.
Look at those non-Nikus listening to nickleback
viết bởi Sagacious 1 11 Tháng chín, 2008