tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When an unsuspecting individual is an asshole.
ASIAN is a Ninja Asshole
viết bởi xxBA115xFreaKyx 16 Tháng sáu, 2010