tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Ninja Parade? What is a Ninja Parade???
Samantha: Did you hear about the Ninja Parade yesterday?

Joe: No

No one hears about the Ninja Parade
viết bởi Drew-bie 13 Tháng chín, 2008