tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
Overt usage of font formatting giving text that ransom note appearance
Th typeface blog had No bolds barred
viết bởi Hercolena Oliver 17 Tháng tư, 2010