tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
No messing around, no excuses, no deception.
I'll have this assignment ready for you by Tuesday. No bollocks.
viết bởi duosayso 19 Tháng tám, 2011