tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
Having the quality of being nom, ie, yummy, scrummy, delicious.
That sushi was nommingtons!
viết bởi LemonadeAndLamingtons 17 Tháng mười, 2011