tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
An ancient P-Celtic language spoken in Noricum.
Noric is similar to Gaulish, Galatian and Lepontic.
viết bởi GalaicoWarrior 18 Tháng năm, 2010