tìm từ bất kỳ, như là thot:

Notre Dame High School , Lawrence , Ma chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?