tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
To disagree with someone in a dismissive way
"Are you a young boy"

"Noughé"
viết bởi S da baller 10 Tháng một, 2014